Ibn Rushd är Folkbildningsrådets gökunge

Demokrativärnet har varit i kontakt med Folkbildningsrådet för att få en kommentar till vår JO-anmälan. Svaret vi fick är att de har en åsikt och vi en annan – som om demokratibegreppet kan fyllas med vilken uppfattning som helst. Studieförbundet Ibn Rushd uppfyller inte kravet om att stärka och utveckla demokratin. Det är inte en åsikt utan fakta.

Demokrativärnet har därför skickat ett brev till Folkbildningsrådet för att förtydliga vårt syfte med JO-anmälan:

Till Maria Graner och Rebecka Svensén

Vi vill gärna betona att vi, som representanter för Demokrativärnet, JO anmält Folkbildningsrådet av omsorg om demokratin och inte av partipolitiska, personliga eller religiösa skäl.

Vi anser att Ibn Rushd felaktigt beviljats medel av Folkbildningsrådet eftersom de inte bidrar till att stärka och utveckla demokratin, vilket är det första av de fyra syften som måste uppfyllas för att få statliga bidrag. Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-statsbidrag-till_sfs-2015-218

För att förstå vår anmälan måste man uppmärksamma fyra viktiga begrepp som finns i Ibn Rushds idéplattform:

1.“Vi menar att man med islam som värdegrund kan vara en aktiv del av det svenska arbetet för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och folkbildning.”

2.”Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten.”

Se https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2015/03/Id%C3%A9plattform.pdf

Ibn Rushd grundades av Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, och på deras hemsida kan man läsa:

3.“Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.” …

4.“Islamiska principer är en samling oföränderliga konstanter, baserade på shari’ah.”

Se http://www.islamiskaforbundet.se/omif/

Både Ibn Rushd och Islamiska förbundet i Sverige använder alltså begreppet islamisk värdegrund. Islamiska principer är detsamma som sharia, enligt IFiS. Sharia är raka motsatsen till demokrati.

Är det någon skillnad på värderingar, värdegrund och principer? Nej, menar vi. Principer är synonymt med grundsatser, levnadsregler. Värdegrund är synonymt med värderingar som ligger till grund för en verksamhet – en sorts levnadsregler, principer för verksamheten alltså.

I rapporten ”När tilliten prövas” påstås felaktigt att det inte är verifierat att Ibn Rushd är organisatoriskt kopplad till Muslimska brödraskapet. Det finns i själva verket många verifikationer på det. Bland annat är Islamiska förbundet i Sverige grundare av både Ibn Rushd och medgrundare av Federation of Islamic organisations in Europe, FIOE.

Att Islamiska förbundet i Sverige är medgrundare av FIOE framkommer av förbundets stadgar. Se https://docs.google.com/document/d/1QzrmHnOLSrW-6moi9HjtCokriifjj7xMBbZ8A8O_EXQ/edit. Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE, är en del av Muslimska brödraskapet. Se Muslimska brödraskapets arabiskspråkiga hemsida där man omnämner FIOE  som en del av Muslimska brödraskapet http://archive.is/18iKm*

(*översättning till svenska via Google translate fungerar utmärkt för att se att Muslimska brödraskapet räknar FIOE som sin organisation)

Att Muslimska brödraskapets syfte inte är att stärka och utveckla demokratin, är nog alla överens om. Men även bortsett från att den organisatoriska kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet är verifierad, så menar vi att det är tydligt att Ibn Rushd inte har som ändamål att stärka och utveckla demokratin som överordnat samhällsmål.

Det är oroande att både Folkbildningsrådet och Erik Amnå fortfarande saluför Ibn Rushd som en organisation med demokratiska samhällsmål. Vi anser att det är Folkbildningsrådets ansvar att ta till sig fakta i frågan och för att man låtit sig manipuleras av Ibn Rushd och kretsen kring dem. Vi anser att Erik Amnå är partisk i frågan och att han har underlåtit att utreda Ibn Rushd på ett korrekt sätt samt bemöta den berättigade kritiken. Vi tror att Folkbildningsrådet agerar felaktigt på grund av bristande kunskap, delvis beroende på att man använder Ibn Rushds representanter som kunskapskälla. En annan bidragande orsak kan vara att man har en sekulär förförståelse för vad religion är, och att man därför har svårt att identifiera religiös-politiska ideologier som utgår från teokrati som överordnat samhällsmål.

Vi vill påminna om att Sveriges Unga Muslimer, SUM, som också grundats av Islamiska förbundet i Sverige, blev av med sina bidrag i en dom av Kammarrätten i oktober 2019. SUM är fortfarande medlemsorganisation i Ibn Rushd. Ibn Rushd har fortsatt samarbete med SUM och har alltid försvarat SUM som en demokratisk organisation. Under många år har Ibn Rushd, SUM och Islamiska förbundet i Sverige drivit det årligt återkommande eventet, Muslimska familjedagar, tillsammans och nästan varje år bjöd man in representanter för Muslimska brödraskapet som talare, vilket man blev kritiserad för.

Vi är övertygade om att Folkbildningsrådet i grunden vill väl. Möjligen anser man att Ibn Rushd når nya grupper och därmed per automatik bidrar till att stärka och utveckla demokratin, vilket är fel på saklig grund. Vi håller med om att Ibn Rushd når nya grupper, men det är fel att använda det som argument för att fortsätta ge Ibn Rushd bidrag. Ibn Rushd har teokrati som överordnat samhällsmål – inte demokrati. Därför bör Folkbildningsrådet upphöra med att fördela offentliga medel till Ibn Rushd, och även sluta att uppmuntra andra offentliga verksamheter att göra det.

Underlaget till vår JO anmälan finns på Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/10A8_L3jdI7Zm4JEq9RwBphSL9aaGykc1