Program

Demokrativärnet värnar en hållbar utveckling av demokratin med Sveriges grundlags och regeringsformens två principer som utgångspunkt:
– medborgarnas identiska rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning 
– majoritetsbeslut som de mest legitima besluten.

Dessa principer är en sköld mot angrepp på demokratins fundament.

Utgångspunkt 
Det allmänna ska motverka diskriminering, enligt grundlagen. Det är synonymt med att offentligt finansierad verksamhet ska utgå från principen om medborgarnas identiska rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religon och sexuell läggning.

Demokratiska värderingar är synonymt med att erkänna att majoritetsbeslut ska vara de mest legitima och som därmed ska erkännas som utgångspunkt för offentligt finansierad verksamhet.

Åsikts- och yttrandefrihet är förutsättningar för en hållbar utveckling av demokratin. De är begränsade av lagen mot hatbrott och diskriminering, dvs kränkningar av principen om medborgarnas likhet inför lagen.

Alla har rätt uttrycka sin kultur, religion samt seder och bruk. Dessa rättigheterär är dock begränsade av Lagen mot hatbrott och diskriminering, för att dessa grundlagsskyddade rättigheter ska gälla alla medborgare lika.

Hoten
Hoten mot en hållbar utveckling av demokratin kommer från många olika idéströmningar. Gemensamt för dem är att de har särlagstiftning eller särbehandling samt totalitär maktordning som överordnat samhällsmål. De erkänner samhällskontraktet som en garant för att nationalstaten ska värna medborgarnas rättssäkerhet och möjlighet att utöva sina medborgeliga och mänskliga rättigheter som fria individer. Demokrativärnet menar att Staten, Marknaden och Medborgaren är tre aktörer på den samhälleliga scenen, var och en med sin specifika och karaktäristiska funktion och legitimitet.

Målsättning
Demokrativärnets överordnade målsättning är att vara en röst och aktör i den politiska debatten som tar sin utgångspunkt i grundlagen och regeringsformen och belyser sakfrågor i ljuset av denna. Demokrativärnet tar alltså inte ställning partipolitiskt eller på höger-vänsterskalan. Demokrativärnet tar heller inte ställning i trosfrågor men har en hållbar utveckling av den sekulära rättsstaten som överordnat samhällsmål.

Konkreta frågor som Demokrativärnet arbetar för:

– All offentligt finansierad verksamhet ska lyda under offentlighetsprincipen:
– Lös upp hybrider mellan förening och myndighet
– Offentliggör apanagets budget 
– All offentligt finansierad verksamhet ska utgå från Sveriges grundlags och regeringsformens två principer som utgångspunkt:
– medborgarnas identiska rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning 
– majoritetsbeslut som de mest legitima besluten
– Offentliga resurser ska endast vara tillgängliga för verksamheter som är kompatibla med en hållbar utveckling av demokratin
– Vi behöver en debatt om partistödets utforming