Demokrativärnet värnar den svenska demokratins fundament såsom de uttrycks i våra grundlagar:
Yttrandefriheten, tryckfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten,
den allmänna och lika rösträtten, det parlamentariska systemet,
likheten inför lagen och principen om icke-diskriminering.

Vi verkar för att dessa demokratins fundament
skall vara överordnade samhällsmål
samt styra utgångspunkter och metoder för all
verksamhet finansierad av allmänna medel.

Demokratin måste alltid försvaras. Den hotas idag från flera håll, t ex:
– polarisering och brutalisering av den politiska debatten,
– ökande avstånd mellan medborgare och partiväsende, 
– urholkning av ämbetsmannaidealet,
– kulturella konflikter och krav på särlagstiftning,
– framväxt av parallella samhällen med maktstrukturer som utmanar vårt rättsväsende.

Det politiska samtalet är demokratins minsta beståndsdel.
Vi verkar för goda samtal även när de ideologiska avstånden är stora.

Vi arbetar med folkbildning och opinionsbildning.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Se vidare vår programförklaring

Denna justitia står utanför Stockholms Tingsrätt.
Hon har vare sig våg, svärd och ögonbindel.